İnternet Dolandırıcılığı Yoluyla Bankadaki Parası Çekilen Kişinin Zararından Banka Sorumludur – Yargıtay Kararı

Posted Yorum yapın

  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.03.2019 tarih ve 2017/4888 E. 2019/2015 K. sayılı kararıyla, banka hesabındaki parası bilgisi dışında çekilen kişinin, yapılan bu işlemde, üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmadıkça, bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğuna karar vermiştir. Söz konusu kararda, “davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin […]

Beraat Eden Her Sanık İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilir.

Posted Yorum yapın

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 22.10.2019 tarih ve 2019/33104 E. 2019/13267 K. sayılı ve 21.11.2019 tarih ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, mahkemeler arasında uygulamada tereddüt yaratan, “birden çok sanık bulunan ceza davalarında, beraat eden sanıkların tek bir vekili varsa, her bir sanık için ayrı ayrı mı, yoksa tek bir vekalet ücretine hükmedilir” konusuna son […]

AYM Kararı – Gerekçesi Kısa Kararda Açıklanmayan Hükümde, Temyiz Süresi Tebliğ İle Başlar

Posted Yorum yapın

23.10.2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında, İlk Derece Mahkemesi tarafından kısa kararda gerekçesi açıklanmayan kararda temyiz süresinin tefhim ile değil tebliğden itibaren başlaması gerektiğini, İlk Derece Mahkemesi tarafından doğru olarak kısa kararda temyiz süresinin tebliğ ile başlayacağının yazıldığını, bu kısa karara güvenerek temyiz başvurusunu tebliğden sonra yapan başvurucunun temyiz başvurusunun, […]

Tapuda Fotoğraf Dönemi Sona Erdi

Posted Yorum yapın

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, artık tapu sentlerine fotoğraf yapıştırılmayacak. Resmi işlemlerde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yapılan değişiklik uyarınca, gayrimenkul satımında artık sadece tarafların geçerli kimlik belgeleriyle başvuruları yeterli olacak. Söz konusu Yönetmelik’in tam […]

Artık Gayrimenkulünüzü Yurt Dışından Bile Satabileceksiniz

Posted Yorum yapın

10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1.maddesi uyarınca, 01.01.2020 tarihinden itibaren, tarafların farklı şehirlerde ve hatta yurt dışında olması halinde bile, gayrimenkul satışı gerçekleştirilebilecek. Ayrıca yine 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek Kanun’un 19.maddesi uyarınca, süreli olarak verilen ipoteklerde, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli […]

Karşı Taraf Vekalet Ücreti Avukata Aittir – AYM Kararı

Posted Yorum yapın

16.05.2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru oy çokluğuyla reddedildi. Buna göre dava sonunda karşı taraf […]

AYM Kararı – Ayşe ÇELİK Başvurusu – İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir

Posted Yorum yapın

  10.05.2019 tarih ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’nda, Ayşe ÇELİK’in yapmış olduğu başvurunun haklı olduğuna, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir. 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show isimli televizyon programındaki konuşmasında söylediği sözler nedeniyle “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe ÇELİK , 6 aylık […]

WhatsApp Yazışmaları Nedeniyle İşten Kovma Haksızdır – Yargıtay Kararı

Posted Yorum yapın

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10.01.2019 tarihinde vermiş olduğu kararla, WhatsApp konuşmalarının gizlilik içerdiğine, sırf bu konuşmalara dayanarak yapılan iş aktinin feshi işleminin haksız olduğuna, çalışanların iş akışını bozmamak şartıyla WhatsApp grubu kurmalarında ve bu gruplarda yazışmalarında kanuna aykırı bir yan bulunmadığına hükmetti. Söz konusu kararın tam metni aşağıdadır. ———————————— T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. […]

AYM KARARI – Yargıtay’ın Aynı Dairesinin Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Karar Vermesi Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi tarafından 22.01.2019 tarihinde verilen 2015/17453 başvuru numaralı karar, 12.02.2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararda “somut olayda görülen davada Yargıtayın aynı dairesinin diğer içtihadıyla çelişecek şekilde karar verilmesi söz konusu olup makul bir gerekçe de ortaya konulmadan ve sonrasında istikrarlı bir şekilde uygulanmadan benzer nitelikteki uyuşmazlığın zıttı olacak şekilde […]

2019 Yılı Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sınırı

Posted Yorum yapın

26.12.2018 tarihinde 30637 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanmak üzere, 2018 yılı için belirlenen yüzde 23,73’lük yeniden değerleme oranına göre düzenlendi. Buna göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 5.650,00.-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; […]

Avalde, Aval Verenin Eşinin Rızası Aranmaz

Posted Yorum yapın

Avalde, aval verenin eşinin rızasının aranmasına gerek olmadığına ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun kararı, 16.10.2018 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık, kefaletten farklı olarak, avalde eşin rızasının aranması gerekmeyecek. Söz konusu kararda, kambiyo senetlerinde avalin eşinin rızasının aranmasının, kambiyo senedinin tedavül kabiliyeti ile örtüşmediğine dikkat çekildi. Oy çokluğu ile […]

Döviz Alacağı Takiplerinde Sıklıkla Yapılan Hata

Posted Yorum yapın

Döviz alacağına ilişkin yapılan takiplerde faiz hesaplaması 3095 sayılı yasanın 4/a maddesine göre yapılmalıdır. Bu konuda ise çok yaygın olarak TCMB’nin internet sitesinde yayınlamış olduğu faiz oranları üzerinden talepte bulunulmakta ve hesaplama yapılmaktadır. Piyasadaki icra takip programları ve hatta Uyap sistemi dahi bu oranları kullanmaktadır. Bu oranlar bankaların TCMB’ye bildirdikleri “azami faiz oranları”dır. Yani bankalar […]

Cinsel Saldırı suçunda HAGB uygulanması kötü muameleye girer! Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

01.08.2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı suçlarında yapılan yargılama neticesinde sanığa verilen cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın uygulanmasını, kötü muamele yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180801-3.pdf

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının İhlali – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.04.2018 tarih ve 2014/17391 başvuru numaralı kararına göre, 06.05.2014 tarihinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerinin yıl dönümünde anma toplantısına ve protesto gösterisine katılan başvuruculara,  trafiğin yaklaşık olarak 20 dakika kapanmasına neden olmaları nedeniyle verilen idari para cezalarının yerinde olmadığı, ve bu şekilde ceza verilmesinin […]

İstinaf Mahkemesi, ilk derece Mahkemesi aşaması için de vekalet ücretine hükmetmelidir.

Posted Yorum yapın

08.05.2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 18.04.2018 tarih ve 2018/3074 E. 2018/4708 K. sayılı kararına göre; ilk derece Ceza Mahkemesi kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nin, ilk derece Mahkemesi’nce beraatine karar verilen sanığın cezalandırılmasına karar vermesi halinde, katılan vekili lehine, hem ilk derece yargılaması için, hem de duruşmalı […]

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delille, Mahkumiyet Kararı Verilemez – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarih ve 2014/4704 başvuru numaralı kararına göre, mahkumiyet hükmünün belirleyici olarak hukuka aykırı arama sonucunda elde edilmiş delillere dayandırılmış olması durumunun, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilmektedir. Söz konusu kararda, delilleri değerlendirme yetkisinin kural olarak yargılamayı yapan mahkemede olduğu belirtilmekle birlikte, hukuka […]

2018 Yılı Parasal Sınırlar

Posted Yorum yapın

1) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları 01.01.2011- 02.12.2016 arası 02.12.2016- 31.12.2016 arası 2017 2018 Senetle ispat zorunluluğu sınırı 2.500,00TL 2.500,00TL 2.590,00TL 2.960,00TL İstinaf sınırı 1.500,00TL 3.000,00TL 3.110,00TL 3.560,00TL Temyiz sınırı 25.000,00TL 40.000,00TL 41.530,00TL 47.530,00TL Temyizde duruşma sınırı 60.000,00TL 60.000,00TL 62.290,00TL 71.300,00TL   * Ancak manevi […]

İflas erteleme yerine konkordato! E-tebligat başlıyor!

Posted Yorum yapın

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklere göre artık, sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde de bulunabilecek. Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini […]

Ankara’da bulunan adliye binalarının güncel adres ve telefon bilgileri

Posted Yorum yapın

Ankara’da bulunan Merkez ve ek binaların 08.03.2018 tarihi itibariyle güncel adres ve telefon bilgileri aşağıdadır. 1) Sıhhiye’de bulunan Merkez bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. Ankara Adalet Sarayı Atatürk Bulvarı No:52 Sıhhiye/Ankara Santral : (+90) (312) 5093180 2) Söğütözü’nde bulunan CHP Genel Merkezi’nin yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. Söğütözü Mah. 2179. Sok. No:5 Çankaya/Ankara […]

2.El araç satışında ruhsatları artık Noterler verecek

Posted Yorum yapın

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yönetmeliğe göre, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi […]