Tenfiz için yabancı Mahkeme kararının gerekçeli olması şart değildir…

Posted

  İçtihatları Birleştirme BGK 2010/1 E. 2012/1 K. YABANCI MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELI OLMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI TENFIZ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (5718) Madde 54 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 297 “İçtihat Metni” YABANCI MAHKEME KARARLARININ SALT GEREKÇESİNİN BULUNMAMASININ KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİNE ENGEL OLMAYACAĞI VE BU HUSUSUN 5718 SAYILI MİLLETLERARASI […]

Gayrimenkulü kiraya verenin malik olması gerekmez!

Posted

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2013/1656 E. 2015/1160 K. . TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI İSTEMİ . KİRALAYANIN MUTLAKA MALİK OLMASI GEREKMEDİĞİ . KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ . ZİLYEDİ OLUNAN MALIN KİRALANMASI BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 414 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 415 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 531 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “temerrüt nedeniyle […]

İstinaf Mahkemeleri’nin (Bölge Adliye Mahkemeleri) getirdiği yenilikler…

Posted

İstinaf, genel anlamda (tercih edilen sisteme göre geniş ya da dar şekilde) maddî (vakıa) ve hukukî denetim yapan bir kanun yoludur. İstinafla birlikte, üçlü bir yargılama sistemi ortaya çıkar: 1) İlk derece yargılaması (Yerel Mahkeme yargılaması – İlk derece mahkemesi) 2) İkinci derece-istinaf (Maddî ve hukukî denetim – Bölge Adliye Mahkemesi) 3) Üçüncü derece- temyiz […]

30 Yıl üzeri emeklilik ikramiyesini mirasçılar da isteyebilir…

Posted

        2014 ve öncesi yıllarda 30 yıl üzerinde hizmeti bulunarak emekli olan ve vefat etmiş olan memurların mirasçıları da, SGK’ya ödeme için başvuru yapabilirler. SGK’dan olumsuz yanıt gelmesi halinde de mirasçıların dava açma hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda mirasçıların başvuru ve dava aşamalarında birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi ÖZSARI AVUKATLIK BÜROSU‘na […]

Artık internetten size hakaret edenleri anında tespit ettirebilirsiniz!

Posted

11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 1512 sayılı Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 198/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu değişiklik uyarınca, Elektronik Ortamda Tespit uygulamasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde görülen bir paylaşımın kaydı […]

Online Noterlik dönemi başladı!

Posted

11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”, 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca artık Notere gitmeye gerek kalmadan, ihtarname, ihbarname, çeviri, örnek verme ve tespit gibi işlemler elektronik imza ile yapılabilecek. Yapılmak istenen diğer işlemler için de online olarak randevu almak […]

Danıştay da 30 yıl üzerine ikramiye ödenmesine onay verdi!

Posted

Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4’te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştı. Danıştay 11. Dairesi 17/02/2016 tarihli ve 2016/223 E. 2016/583 K. Sayılı kararıyla ilk derece Mahkemesi tarafından verilen kararı […]

Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçemeden sayısı değişti!

Posted

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 01.03.2016 tarih ve 29640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, daha önce 8 olarak belirlenen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 7’ye indirildi. 15 olarak belirlenen Bölge Adliye Mahkemeleri de 7 ilde 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçecek. Mahkemelerin sayısının düşürülmesiyle mahkemeler arası içtihat farklılıklarının yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Karar uyarınca bundan böyle […]

30 yıldan fazla hizmet süresi olan memurlar, eksik ödenen emekli ikramiyelerini almak için ne yapmalı?

Posted

Anayasa Mahkemesi, 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunu’nun 1.maddesiyle değiştirlen 89.maddesinin 4.fıkrasının 1.cümlesinde yer alan, emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki kısmını iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi […]

İş Mahkemesi’nin verdiği kısa kararlarda gerekçe ve tüm unsurlar yoksa, temyiz süresi tebliğ ile başlar!

Posted

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı – Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanmalarının […]

Pes dedirten ilk derece Mahkemesi kararı…

Posted

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’ndan benim anladığım, ilk derece Mahkemesi’nin 1 yıldan az süredir devam eden bir evlilikte, boşanma kararı vermiş olduğu!? Yok artık demekten başka seçenek kalmıyor bize! Herhangi bir hukuk fakültesi öğrencisine bile anlaşmalı boşanmanın şartlarını sorsanız ezbere sayar diye düşünürdüm hep. Demek ki yanılıyormuşum! ———– T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/19968 K. 2015/21895 […]

Birden Çok Taşınmazı ve Arabası Bulunan Kadına Yoksulluk Nafakası Takdiri

Posted

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16400 K. 2015/19951 T. 27.10.2015 • ARACI VE TAŞINMAZI BULUNAN DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ (Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Davalı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Olmadığı) • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA (Davacı-Davalı Kadının Birden Çok Taşınmazının Ve Aracının Bulunduğunun Anlaşılması/Bu Taşınmazların Ve […]

Ankara Balgat’a taşınan İş ve Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin yeni telefon numaraları

Posted

Ticaret ve İş Mahkemeleri Telefon Listesi Santral: 204 45 00   ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4515 8. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4557 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4521 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4563 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4527 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4568 4. Asliye Ticaret Mahkemesi […]

Yurtdışındakiler için bedelli askerlik ve işverenlere prim desteğini de içeren Torba Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted

ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6661 Kabul Tarihi: 14/1/2016 Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27 Ocak 2016 Resmi Gazete Sayı: 29606 MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Oturma veya çalışma iznine sahip olarak […]

Cinsel istismara uğrayan kadın, adını deşifre eden Yargıtay Hakimlerinden tazminat kazandı.

Posted

Cinsel taciz mağduru kadın, lehinde sonuçlanan davaya “Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu” adlı altı ciltlik eserde, ismini açıkça belirterek yer veren Yargıtay daire başkanı ve tetkik hakimlerinden tazminat kazandı. İş yerinde cinsel tacize uğrayan kamu görevlisi kadın, bu davranışta bulunan yöneticinin ceza aldığı yargı kararına “Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu” adlı eserde, ismini açıkça belirterek yer veren […]

Eşinize piyango çıkarsa, boşanmanız halinde pay alabilir misiniz?

Posted

T.C Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2007/7361 Karar No:2014/13668 Değer artış payı ve katılma alacağı: A. S. ile E. E. aralarındaki değer artış payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Bakırköy 10. Aile Mahkemesi’nden verilen 25.10.2012 gün ve 996/758 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, […]

2016 Yılında SGK’ya Kim Ne Kadar Prim Ödeyecek?

Posted

2016 yılı için en düşük ve en yüksek Bağ-Kur primleri şu şekilde belirlendi: Asgari ücretin brüt tutarı 1.647,00.-TL oldu ve Bağ-Kur’luların 2016 yılında ödeyeceği en düşük ve en yüksek primler şu şekilde oldu: 2016 yılı en düşük esnaf/şirket ortağı Bağ-Kur primleri: 568,21.-TL 2016 yılı en yüksek esnaf/şirket ortağı Bağ-Kur primleri: 3.694,00 T.L. 2016 yılı için […]

Kıdem Tazminatı ve İzin Alacağına İlişkin Davalar, Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılamaz

Posted

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi vermiş olduğu emsal karar ile, işçinin kıdem tazminatı ve izin alacağına ilişkin açılacak davaların, belirsiz alacak davası şeklinde açılmasının mümkün olmadığını belirtti. Aynı kararda, bu şekilde belirsiz alacak davası olarak açılan davaların da, davacıya herhangi ek bir süre verilmeksizin, hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerektiğine işaret edildi. Kararın tam metni aşağıdadır. —————– […]

İlk Tercih Ankara Hukuk!

Posted

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 bin 618 adayın ilk tercihi olarak, birinci sırada istenen programlar listesinde en üst sıraya yerleşti. Hukuk, TM puan türünde en çok tercih edilen bölümlerden birisi. ÖSYM, “Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Adaylarının Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri” kitabı yayımladı. Buna göre; 2015’te tercih hakkı kazanan 1 milyon 239 bin 800 aday toplam […]