Süresinde Cevap Vermeyen Taraf, Artık Yeni Delil Gösteremez.

Posted

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2014/2-695 E. 2016/522 20.04.2016 Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile; […]

Avukatlık Sözleşmeleri’ni hazırlarken dikkatli olunmalı!

Posted

Sevgili Meslektaşlarım, aşağıdaki kararın özeti, müvekkillerinizle Vekalet Sözleşmesi hazırlarken çok dikkatli olun ve hiçbir detayı atlamamaya çalışın. Dava sonucuna göre yapılacak işlemleri de bu sözleşmelerde mutlaka belirtin! ————————– T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/13-74 Karar Numarası: 2013/1367 *MÜVEKKİLİN AVUKATTAN İCRA TAKİBİ YAPMAMASINI İSTEMESİ *AVUKATIN AHZU KABZ YETKİSİNİN ALINMASI *HAKSIZ AZİL, İSTİFA OLUP OLMADIĞI […]

Kadının evliyken kızlık soyadını kullanması için özel bir sebebe ihtiyaç yoktur.

Posted

HUKUK GENEL KURULU 2014/889 E. 2015/2011 K. EVLİLİK SOYADININ İPTALİ İLE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI İSTEMİ KIZLIK SOYADINI KULLANMAK İÇİN HAKLI BİR GEREKÇEYE İHTİYAÇ OLMAMASI EVLİ KADINLARIN KOCALARININ SOYADINI TAŞIMA ZORUNLULUĞIU CİNSİYETE DAYALI FARKLI MUAMELE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI BİR ANLAŞMA İLE BİR KANUN HÜKMÜNÜN ÇATIŞMASI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU (5490) Madde […]

İşyerinde kurumsal e-postanın özel amaçlar için kullanılması işten çıkartma sebebidir.

Posted

Anayasa Mahkemesi, 10.05.2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki çalışan yakınlaşmaları üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin davada kurumsal hesaptaki elektronik postaların delil gösterilmesini haklı buldu. Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davacıların özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle iş bilgisayarları ve kurumsal e-posta […]

Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Değişti!

Posted

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde, Resmi Gazete’de 29.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yeni bir Yönetmelik ile değişikilik yapıldı. Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişikliğin tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz. —————– Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29 Nisan 2016 CUMA Sayı : 29698 Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – […]

UYAP’ta yeni uygulama!

Posted

14.04.2016 tarihinden itibaren Uyap Portallarına girişte yeni bir uygulamaya geçildi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile geliştirilen Uyap Giriş Appleti sayesinde, Uyap Avukat Portal’ına giriş çok daha kolaylaştı. Konu ile ilgili detaylı bilgiye https://avukat.uyap.gov.tr/avukat/duyuru/2016/uyap_eimza_tum_tarayicilardan_giris.jsp?v=230 adresinden ulaşabilir ve söz konusu Appleti indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tenfiz için yabancı Mahkeme kararının gerekçeli olması şart değildir…

Posted

  İçtihatları Birleştirme BGK 2010/1 E. 2012/1 K. YABANCI MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELI OLMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI TENFIZ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN (5718) Madde 54 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 297 “İçtihat Metni” YABANCI MAHKEME KARARLARININ SALT GEREKÇESİNİN BULUNMAMASININ KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ TENFİZİNE ENGEL OLMAYACAĞI VE BU HUSUSUN 5718 SAYILI MİLLETLERARASI […]

Gayrimenkulü kiraya verenin malik olması gerekmez!

Posted

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2013/1656 E. 2015/1160 K. . TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI İSTEMİ . KİRALAYANIN MUTLAKA MALİK OLMASI GEREKMEDİĞİ . KİRALAYAN SIFATINA İTİRAZ EDİLMEMESİ . ZİLYEDİ OLUNAN MALIN KİRALANMASI BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 414 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 415 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 531 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “temerrüt nedeniyle […]

İstinaf Mahkemeleri’nin (Bölge Adliye Mahkemeleri) getirdiği yenilikler…

Posted

İstinaf, genel anlamda (tercih edilen sisteme göre geniş ya da dar şekilde) maddî (vakıa) ve hukukî denetim yapan bir kanun yoludur. İstinafla birlikte, üçlü bir yargılama sistemi ortaya çıkar: 1) İlk derece yargılaması (Yerel Mahkeme yargılaması – İlk derece mahkemesi) 2) İkinci derece-istinaf (Maddî ve hukukî denetim – Bölge Adliye Mahkemesi) 3) Üçüncü derece- temyiz […]

30 Yıl üzeri emeklilik ikramiyesini mirasçılar da isteyebilir…

Posted

        2014 ve öncesi yıllarda 30 yıl üzerinde hizmeti bulunarak emekli olan ve vefat etmiş olan memurların mirasçıları da, SGK’ya ödeme için başvuru yapabilirler. SGK’dan olumsuz yanıt gelmesi halinde de mirasçıların dava açma hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda mirasçıların başvuru ve dava aşamalarında birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi ÖZSARI AVUKATLIK BÜROSU‘na […]

Artık internetten size hakaret edenleri anında tespit ettirebilirsiniz!

Posted

11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 1512 sayılı Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 198/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu değişiklik uyarınca, Elektronik Ortamda Tespit uygulamasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde görülen bir paylaşımın kaydı […]

Online Noterlik dönemi başladı!

Posted

11 Temmuz 2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”, 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca artık Notere gitmeye gerek kalmadan, ihtarname, ihbarname, çeviri, örnek verme ve tespit gibi işlemler elektronik imza ile yapılabilecek. Yapılmak istenen diğer işlemler için de online olarak randevu almak […]

Danıştay da 30 yıl üzerine ikramiye ödenmesine onay verdi!

Posted

Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4’te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştı. Danıştay 11. Dairesi 17/02/2016 tarihli ve 2016/223 E. 2016/583 K. Sayılı kararıyla ilk derece Mahkemesi tarafından verilen kararı […]

Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçemeden sayısı değişti!

Posted

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 01.03.2016 tarih ve 29640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, daha önce 8 olarak belirlenen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 7’ye indirildi. 15 olarak belirlenen Bölge Adliye Mahkemeleri de 7 ilde 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçecek. Mahkemelerin sayısının düşürülmesiyle mahkemeler arası içtihat farklılıklarının yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Karar uyarınca bundan böyle […]

30 yıldan fazla hizmet süresi olan memurlar, eksik ödenen emekli ikramiyelerini almak için ne yapmalı?

Posted

Anayasa Mahkemesi, 08.06.1949 günlü, 5434 sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun, 17.01.2012 günlü, 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunu’nun 1.maddesiyle değiştirlen 89.maddesinin 4.fıkrasının 1.cümlesinde yer alan, emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki kısmını iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi […]

İş Mahkemesi’nin verdiği kısa kararlarda gerekçe ve tüm unsurlar yoksa, temyiz süresi tebliğ ile başlar!

Posted

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı – Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanmalarının […]

Pes dedirten ilk derece Mahkemesi kararı…

Posted

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’ndan benim anladığım, ilk derece Mahkemesi’nin 1 yıldan az süredir devam eden bir evlilikte, boşanma kararı vermiş olduğu!? Yok artık demekten başka seçenek kalmıyor bize! Herhangi bir hukuk fakültesi öğrencisine bile anlaşmalı boşanmanın şartlarını sorsanız ezbere sayar diye düşünürdüm hep. Demek ki yanılıyormuşum! ———– T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/19968 K. 2015/21895 […]

Birden Çok Taşınmazı ve Arabası Bulunan Kadına Yoksulluk Nafakası Takdiri

Posted

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16400 K. 2015/19951 T. 27.10.2015 • ARACI VE TAŞINMAZI BULUNAN DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ (Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Davalı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Olmadığı) • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA (Davacı-Davalı Kadının Birden Çok Taşınmazının Ve Aracının Bulunduğunun Anlaşılması/Bu Taşınmazların Ve […]

Ankara Balgat’a taşınan İş ve Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin yeni telefon numaraları

Posted

Ticaret ve İş Mahkemeleri Telefon Listesi Santral: 204 45 00   ANKARA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4515 8. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4557 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4521 9. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4563 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4527 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi 4568 4. Asliye Ticaret Mahkemesi […]