İcra – İflas Hukuku

  • İcra Takibi yapılması.
  • Yapılmış bir icra takibine karşı itirazda bulunulması.
  • Menfi tespit, iptal ve istirdat davaları.
  • İhalenin feshi davaları.
  • İhtiyati haciz davaları.
  • İstihkak davaları.