Bilirkişiye Çok Düşük Miktarlı ve Geç Olarak Ödeme Yapılması Mülkiyet Hakkı İhlalidir!

Posted Yorum yapın

06.07.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, bilirkişilere çok düşük miktarlı ve geç ödeme yapılması, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 tarih ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı’na göre, Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan başvurucunun, 2001-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği 104 adet otopsiye karşılık kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi […]

Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde Önemli Değişiklik

Posted Yorum yapın

5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7305 sayılı “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 (CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. […]

Ankara Adliyesi bölünerek çoğalmaya devam ediyor!

Posted Yorum yapın

Ankara Adliyesi’nin bölünerek çoğalması son hızla devam ediyor. Son olarak Dışkapı’da açılan ek binaya Tüketici, Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin taşınmasıyla, 08.05.2017 itibariyle Ankara’da bulunan ilk derece Mahkemeleri, 6 ayrı yerde faaliyet göstermeye başladı. 1) Sıhhiye’de bulunan ana bina: Aile ve Ceza Mahkemeleri. 2) Yenimahalle’de Toptancı Hal’in yanındaki ek bina: İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri. 3) […]

Yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı!

Posted Yorum yapın

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 05.05.2017 tarih ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliğe göre, Türkiye’de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanacak. Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, […]

ÇEK YASAKLILARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Posted Yorum yapın

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI Resmi Gazete’nin bugünkü (13.04.2017) sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca artık çek yasaklılarına ilişkin mahkeme kararları Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine (TBB Risk Merkezi) elektronik ortamda bildirilecek. Yasaklama ya da yasağın kaldırılmasına ilişkin bu kararlar ise, TBB Risk Merkezince […]

2017 Yılı Parasal Sınırlar

Posted Yorum yapın

1) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları 01.01.2011-02.12.2016 arası 02.12.2016-31.12.2016 arası 2017 Senetle ispat zorunluluğu sınırı 2.500,00TL 2.500,00TL 2.590,00TL İstinaf sınırı 1.500,00TL 3.000,00TL 3.110,00TL Temyiz sınırı 25.000,00TL 40.000,00TL 41.530,00TL Temyizde duruşma sınırı 60.000,00TL 60.000,00TL 62.290,00TL   * Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya […]

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerini ilgilendiren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted Yorum yapın

30 yıldan fazla çalışması olan memur emeklilerinden, daha önce dava açmamış olanlara ve halen devam eden davalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, 30 yıldan fazla çalışması olan ve emekli olurken 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmiş olan kişilerden henüz dava açmamış olanlar, […]

Karşılıksız çeklerde bankaların sorumlu oldukları miktar arttı.

Posted

“Çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (sayı: 2010/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ”, 20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bankada karşılığı bulunmayan çeklerde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar, 1.290,00.-TL’den, 1.410,00.-TL’ye yükseldi. Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdadır. —————– ÇEK DEFTERLERİNİN […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazete’de Yayımlandı

Posted

Resmî Gazete Sayı : 29904 30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) İcra dairelerinde borçlu vekili […]

Hukuk Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği

Posted

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ANKARA -İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR- İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI (veya DAVALI) : VEKİLİ : Av. Murat ÖZSARI Selanik Caddesi No:33/8 Kızılay – ANKARA DAVALI (veya DAVACI) : VEKİLİ : KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/2016 tarih ve …/… E. 2016/… […]

3.300.-TL’nin altındaki miktarlar için doğrudan icra takibi yapılabilir!

Posted

Son günlerde yazılı ve görsel medyada çok fazla yer bulması nedeniyle aşağıda yer alan Yargıtay Kararı hakkında açıklama yapmak zorunlu hale geldi. Basında yer aldığı şekliyle 3.300.-TL’nin altında hiçbir icra takibinin yapılamayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyanın yanlış yönlendirmesi ve reyting kaygısı, borçluları yanlış yöne sevk ettiğinden birçok borçlu 3.300.-TL’nin altında icra işleminin yapılamayacağını zannederek […]

Kredi kartlarında taksit sayısını artıran Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Posted

27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, kredi kartlarında taksit sayısı en çok 12 olarak yeniden düzenlendi. Söz konusu Yönetmelik uyarınca kredi kartlarına uygulanacak taksit sayısı, kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, […]

Kiracılık ilişkisinin devamının tespiti, kira tespiti değildir; ilamın icrası için kesinleşme gerekmez.

Posted

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/640 KARAR NO : 2016/9159 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp […]

38 bin mahkumun tahliyesine bugün başlanıyor!

Posted

Bugünkü (17.08.2016) 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararname’yle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle iki önemli düzenleme yapılıyor. Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. Bakan Bozdağ, kapsam dışında bırakılan suçları ve düzenlemenin detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, […]

Sadece bilirkişi raporuna atıf yapılması, kararın gerekçeli olduğunu göstermez.

Posted

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas :2016/16428 Karar :2016/12347 ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece bozma üzerine verilen kararda davacı iddiası ile davalı savunması yazılmış, Dairemizin bozma kararı özetlenmiş, gerekçe olarak aynen “ Yargıtay bozma kararına uyularak yapılan yargılama doğrultusunda başka bir bilirkişi heyeti oluşturularak banka müdürü ve insan kaynakları uzmanından rapor aldırılmış, bilirkişi kurulunun raporunda ayrıntılı […]

OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı!

Posted

31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/669 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile son yıllarda hızla artan iflas erteleme talepleri, Olağanüstü Hal süresince (OHAL) süresince yasaklandı. Kararnameyle, iflas erteleme talepleri OHAL süresince yasaklandı. Bu yönde yapılan taleplerin […]