Pes dedirten ilk derece Mahkemesi kararı…

Aşağıdaki Yargıtay Kararı’ndan benim anladığım, ilk derece Mahkemesi’nin 1 yıldan az süredir devam eden bir evlilikte, boşanma kararı vermiş olduğu!? Yok artık demekten başka seçenek kalmıyor bize! Herhangi bir hukuk fakültesi öğrencisine bile anlaşmalı boşanmanın şartlarını sorsanız ezbere sayar diye düşünürdüm hep. Demek ki yanılıyormuşum!

———–

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/19968

K. 2015/21895

T. 19.11.2015

BOŞANMADA 1 YILLIK SÜRE ŞARTI ( Mahkemece Tarafların Gösterdikleri Delillerin Toplanarak 4721 S.K. 166/1-2 Maddesindeki Şartların Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken 166/3. Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Tarafların Kabulüne Dayanarak Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

BOŞANMA DAVASI ( Dosyadaki Nüfus Kaydından Davanın Açıldığı Tarihte Evlilikte Henüz Bir Yıllık Sürenin Dolmadığı/Mahkemece Tarafların Gösterdikleri Delillerin Toplanarak 4721 S.K. 166/1-2 Maddesindeki Şartların Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken 166/3. Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Tarafların Kabulüne Dayanarak Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Mahkemece Tarafların Gösterdikleri Delillerin Toplanarak 4721 S.K. 166/1-2 Maddesindeki Şartların Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken 166/3. Maddesinde Öngörülen Bir Yıllık Süre Şartı Gerçekleşmeden Tarafların Kabulüne Dayanarak Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )

4721/m.166/1-2-3

ÖZET : Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2 maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31.3.2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geçici 3. maddenin ( 1. ) fıkrası gereğince;1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmiştir.

Davacı-karşı davalı N. Y. tarafından davalı-karşı davacı M. Y. aleyhine açılan boşanma davasının yargılaması sonucunda tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesine göre boşanmasına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 12.08.2014 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2 maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 19.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.