Karşı Taraf Vekalet Ücreti Avukata Aittir – AYM Kararı

Posted Yorum yapın

16.05.2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru oy çokluğuyla reddedildi. Buna göre dava sonunda karşı taraf […]

AYM KARARI – Yargıtay’ın Aynı Dairesinin Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Karar Vermesi Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlalidir

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi tarafından 22.01.2019 tarihinde verilen 2015/17453 başvuru numaralı karar, 12.02.2019 tarih ve 30684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararda “somut olayda görülen davada Yargıtayın aynı dairesinin diğer içtihadıyla çelişecek şekilde karar verilmesi söz konusu olup makul bir gerekçe de ortaya konulmadan ve sonrasında istikrarlı bir şekilde uygulanmadan benzer nitelikteki uyuşmazlığın zıttı olacak şekilde […]

Cinsel Saldırı suçunda HAGB uygulanması kötü muameleye girer! Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

01.08.2018 tarih ve 30496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesi, cinsel saldırı suçlarında yapılan yargılama neticesinde sanığa verilen cezada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’nın uygulanmasını, kötü muamele yasağının ihlali olarak değerlendirdi. Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180801-3.pdf

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delille, Mahkumiyet Kararı Verilemez – Anayasa Mahkemesi Kararı

Posted Yorum yapın

Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2018 tarih ve 30387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2018 tarih ve 2014/4704 başvuru numaralı kararına göre, mahkumiyet hükmünün belirleyici olarak hukuka aykırı arama sonucunda elde edilmiş delillere dayandırılmış olması durumunun, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiği belirtilmektedir. Söz konusu kararda, delilleri değerlendirme yetkisinin kural olarak yargılamayı yapan mahkemede olduğu belirtilmekle birlikte, hukuka […]

Bilirkişiye Çok Düşük Miktarlı ve Geç Olarak Ödeme Yapılması Mülkiyet Hakkı İhlalidir!

Posted Yorum yapın

06.07.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı’na göre, bilirkişilere çok düşük miktarlı ve geç ödeme yapılması, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 25.07.2017 tarih ve 2014/8881 Başvuru Numaralı Kararı’na göre, Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan başvurucunun, 2001-2003 yılları arasında gerçekleştirdiği 104 adet otopsiye karşılık kendisine herhangi bir ücret ödenmemesi […]

İşyerinde kurumsal e-postanın özel amaçlar için kullanılması işten çıkartma sebebidir.

Posted

Anayasa Mahkemesi, 10.05.2016 tarih ve 29708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iki çalışan yakınlaşmaları üzerine işten çıkarılmalarına ilişkin davada kurumsal hesaptaki elektronik postaların delil gösterilmesini haklı buldu. Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, davacıların özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliği haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. İş sözleşmeleri ve düzenlemelerle iş bilgisayarları ve kurumsal e-posta […]

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Düzenleyen Türk Ceza Kanunu 103/2 Maddesi, Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildi.

Posted

Anayasa Mahkemesi (AYM), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik cinsel istismarlara verilecek cezayı belirleyen 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetti. Türk Ceza Kanunu’nun 18 Haziran 2014 tarihinde değiştirilen söz konusu fıkrası, cinsel istismarın “vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması” suretiyle yapıldığının belirlenmesi durumunda bu fiili gerçekleştiren kişilere mahkemeye […]

Çocuklara zorla aşı yapılamaz!

Posted

Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla, zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapılmadıkça rıza dışı aşı yapılamayacağını belirtti.Anayasa Mahkemesi, anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü maddesine […]

Anayasa Mahkemesi Passolig’e devam kararı verdi!

Posted

       Anayasa Mahkemesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.     Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi, “Passolig” olarak bilinen e-bilet uygulamasıyla ilgili Ankara 16. Tüketici Mahkemesinde dava açmıştı.       Ankara 16. Tüketici Mahkemesi de uygulamanın durdurulmasına karar vermiş ve düzenlemenin dayanağı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin […]