Kiracılık ilişkisinin devamının tespiti, kira tespiti değildir; ilamın icrası için kesinleşme gerekmez.

Posted

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/640 KARAR NO : 2016/9159 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp […]